Κάντε κλίκ πάνω στα ονόματα των ομιλητών για να κατεβάσετε τις εισηγήσεις σε .pdfimerida_2009

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

& ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

(1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)

ΔΗΜΟΣ

ΠΡΕΣΠΩΝ


ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ 2009

Καλλιτεχνικός Συντονιστής:

Mark Durden

Επιστημονική Επιτροπή:

Γιάννης Ζιώγας

Νίκος Παναγιωτόπουλος

Πηνελόπη Πετσίνη

ΗΜΕΡΙΔΑ

Global Landscapes/ Παγκόσμια Τοπία
Πρέσπες, Κυριακή 28 Ιουνίου 2009

 

1η Συνεδρία: Παγκόσμια Τοπία

Συντονισμός:  Γιάννης Ζιώγας

 

11:00 -11:30

Έναρξη Εργασιών-Χαιρετισμοί

Γιάννης Ζιώγας, Εικαστική Πορεία

 

11:30   - 14:00

Mark Durden, Global Landscapes

Russell Roberts, Mass-Observation

Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τοπίο και ηγεμονικές αναπαραστάσεις

Δήμητρα Ερμείδου, Μελετώντας το τοπίο της καταναλωτικής οπτικής

Αγγελική Αυγητίδου, Σώμα και Τοπίο /Αφηγήσεις για τη Φύση

 

14:00 Διάλειμμα

 

2η Συνεδρία: Κριτική Πρακτική

Συντονισμός: Πηνελόπη Πετσίνη

 

15:30 - 18:30

Πηνελόπη Πετσίνη, Kριτική Πρακτική: Από την προσωπική στην επιστημονική έρευνα

Παρουσίαση έργου:

Γιώργης Γερόλυμπος

Δήμητρα Ερμείδου

Λίνα Θεοδώρου

Πάνος Κοκκινιάς

 

18:30 - 19:30 Περιήγηση στα έργα

 

UNIVERSITY

OF WESTERN MACEDONIA

DEPARTMENT OF VISUAL

& APPLIED ARTS

(1ST painting workshop)

MUNICIPALITY

OF PRESPES


PRESPES VISUAL MARCH 2009

Art Director:

Mark Durden

Science committee:

Yannis Ziogas

Nikos Panayotopoulos

Penelope Petsini

CONFERENCE

Global Landscapes/ Παγκόσμια Τοπία


Prespes, Sunday 28 June 2009

 

11:00 - 14:00: Global Landscapes

Chair:  Yannis Ziogas

 

11:00 -11:30

Greetings and Opening Remarks

Yannis Ziogas, On Visual March

 

11:30   - 14:00

Mark Durden, Global Landscapes

Russell Roberts, Mass-Observation

Nikos Panayotopoulos, Landscape and Hegemonic Representations

Dimitra Ermeidou, Studying the consumer's insight landscape

Angeliki Avgitidou, Landscape and Body/Narratives of Nature

 

14:00 Break

 

15:30 - 18:30: Critical Practice

Chair: Penelope Petsini

 

15:30 - 18:30

Penelope Petsini, Critical Practice: From Personal to Formal Research

 

Work Presentations:

Dimitra Ermeidou

Yiorgis Yerolymbos

Panos Kokkinias

Lina Theodorou

 

 

 


Abstracts/Περιλήψεις Εισηγήσεων

Mark Durden:

Global Landscapes

Global Landscapes, considers current approaches to landscape photography.  In particular it will consider the new sublime of a photography critically responding to the primarily destructive and negative relation we have with the natural world, including Edward Burtynsky's portrayal of our ruthless exploitation of natural resources, Joel Meyerowitz's landscapes of Ground Zero and Andreas Gursky's preoccupation with the spectacular fields of mass consumerism.

 

Mark Durden:

Παγκόσμια Τοπία

Το θέμα «Παγκόσμια Τοπία» διαπραγματεύται τις  σύγχρονες προσεγγίσεις στην φωτογραφία τοπίου. Ειδικώτερα εξετάζει τις νεώτερες αντιλήψεις της έννοιας του Υψηλού (Sublime) από τη φωτογραφία που αντιμετωπίζει κριτικά την καταρχήν καταστρεπτική και αρνητική σχέση που έχουμε αναπτύξει με την φύση. Μια τέτοια προσέγγιση, για παράδειγμα, περιλαμβάνει την απόδοση  της ανελέητης  εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων από τον Edward Burtynsky, τα τοπία του Joel Meyerowitz από το Ground Zero, και την εμμονή του Andreas Gursky με τα φαντασμαγορικά πεδία του μαζικού καταναλωτισμού.

 

Russell Roberts

Visions of Landscape

Drawing on a range of historical examples in contrast with contemporary practice, Visions of Landscape shows the competing investments in the image from production to consumption to provide a sense of social and cultural belonging. Ideas of place and nationhood have haunted photography from its inception and this talk will reflect on recent strategies that are concerned with more reflexive approaches to national identities and the place of landscape or imagined territory within this.

Νίκος Παναγιωτόπουλος:

Τοπίο και Ηγεμονικές αναπαραστάσεις

Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιάσει τον τρόπο που έχει αναπαρασταθεί το σύγχρονο ελληνικό τοπίο μέσα από τη φωτογραφία και το βαθμό κατά τον οποίο αυτή η αναπαράσταση καθορίστηκε ή επηρεάστηκε από την κυρίαρχη δυτική κουλτούρα.

Nikos Panayotopoulos:

Landscape and Hegemonic Representations

The aim of this paper is to show both how the contemporary Greek landscape has been represented through photography and to what degree has such an operation been determined or influenced by dominant western culture.

 

Δήμητρα Ερμείδου

Μελετώντας το τοπίο της καταναλωτικής οπτικής

Το πρόβλημα του κορεσμού των αναγκών στις αρχές του 20ου αιώνα λύθηκε από το οικονομικό ευαγγέλιο της κατανάλωσης. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για να πειστεί ο "νεογέννητος" καταναλωτής είναι σήμερα προσαρμοσμένα στην υπερμοντέρνα αισθητική της μαζικής οπτικής κουλτούρας. Η παγκοσμιοποίηση της ελεύθερης αγοράς επηρέασε όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με την έννοια και την υπόσταση της Φύσης. Θα παρουσιαστεί η φωτογραφική και ψηφιακή απεικόνιση του τοπίου στην υπηρεσία της κατανάλωσης, μέσα από τη χρήση του σε παγκόσμιες διαφημιστικές εκστρατείες. Σε αυτά τα πλαίσια μελετάται η σύνδεση του τοπίου με το χώρο και τον τόπο, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο το διαφημιστικό τοπίο αντανακλά αλλά και διαμορφώνει την αντίληψη του ανθρώπου για τη φύση.

 

Dimitra Ermeidou

Studying the consumer's insight landscape

The problem of need saturation in the early 20th century was solved by the economic gospel of consumption. The means used to persuade the "newborn" consumer are now adapted to hypermodern aesthetics of mass visual culture.The globalization affected not only the natural environment but also the human relationship with the concept and the reality of Nature. The photographic and digital landscape at the service of consumption will be presented, as being used by global advertising campaigns. Accordingly the connection of landscape with space and place is studied, along with the way advertising landscape reflects and formulates man's perception of nature.

 

Αγγελική Αυγητίδου:

Σώμα και Τοπίο /Αφηγήσεις για τη Φύση

Σε αυτή τη διάλεξη θα παρουσιάσω τη δουλειά φοιτητών και φοιτητριών που εκπονήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής «Χώρος /Χρόνος /Σώμα», το οποίο διδάσκω στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα έργα σχετίζονται με τα θέματα «Σώμα και Τοπίο» και «Αφηγήσεις για τη Φύση» τα οποία αποτέλεσαν και αντίστοιχες ασκήσεις των δύο τελευταίων χρόνων. Τα έργα διερευνούν τη φύση ως τον τόπο του μυθικού και του  υπερφυσικού και τη φύση ως παράδεισο, σχολιάζουν την εκμετάλλευση της φύσης από τον άνθρωπο και τη διερεύνηση του εαυτού μέσα στη φύση και παρατηρούν τη σχέση σώματος και τοπίου.

 

Angeliki Avgitidou:

Landscape and Body/Narratives of Nature

In this presentation I will be showing student projects produced during the past two academic years on the elective course "Space /Time /Body", which I teach at the School of Fine and Applied Arts, at the University of Western Macedonia. More specifically works presented will relate to the themes: "Body and Landscape" and "Narratives of Nature", briefs respective introduced during the past two years. Works explore nature as the topos of the mythical and the supernatural and nature as paradise; they comment on nature's exploitation from man and man's exploration of the self within nature and observe the relationship of body and the landscape.

 

Πηνελόπη Πετσίνη:

Kριτική Πρακτική: Από την προσωπική στην επιστημονική έρευνα

Η κριτική πρακτική προέκυψε ως μέσο ανάπτυξης νέων τρόπων δημιουργικής πρακτικής και  διαπραγμάτευσης νέων σχέσεων με το κοινό, τόσο εντός όσο και έκτος των εκθεσιακών συμβάσεων. Η κριτική πρακτική αντανακλά αφ' ενός την προσωπική έρευνα καθώς συνεισφέρει στο αντικείμενο της καλλιτεχνικής πρακτικής μέσα από τις δραστηριότητες μεμονωμένων καλλιτεχνών που ερευνούν ένα θέμα στα πλαίσια ενός ξεκάθαρου project, και αφετέρου την ακαδημαϊκή - επιστημονική έρευνα καθώς τοποθετεί την ερευνητική δραστηριότητα σ' ένα συγκροτημένο κριτικό και εννοιολογικό πλαίσιο.

 

Penelope Petsini:

Critical Practice: From Personal to Scientific Research

Critical practice emerged as a means of both developing new innovative ways of working and as a means of negotiating new relationships with audience through project based initiatives, both within and outside conventions of exhibiting. Critical practice mirrors personal research in as far as it contributes to the subject of art practice through the activities of individual practitioners, who are engaged with that subject matter in discrete projects, and mirrors formal research in locating the research activity within a clearly articulated critical and contextual framework.

 

Πρόσθετα Κείμενα

 

Φώτης καγγελάρης, "Η Φωτογραφία ως ο τόπος του άλλου"

 

Κώστας Βενιζέλος

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 27 Σεπτέμβριος 2014 10:03
 
Joomla template by ByJoomla.com Website design by Filippos Kalamaras ©2014